Privacy PolicyPrivacy Statement

Mister Big respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor de Mister Big het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Mister Big zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.

Wet bescherming persoonsgegevens

Op 1 september 2011 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor onze omgang met persoonsgegevens van klanten. Mister Big is gebonden aan de Wbp en houdt zich hier ook aan.